Algemene Voorwaarden - DGO Service

Ingangsdatum: 13 november 2023
Laatste update: 4 januari 2024

Artikel 1 - Definities

1.1 DGO Service: Onder DGO Service wordt verstaan het bedrijf gevestigd aan de Symfoniestraat 119, 2553 TG Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 92486452.

1.2 Klant: Onder klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van DGO Service.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen van DGO Service.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen DGO Service en de klant.

Artikel 3 - Dienstverlening

3.1 DGO Service verbindt zich ertoe om de overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren.

3.2 De klant verplicht zich om alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan DGO Service om een correcte uitvoering van de diensten mogelijk te maken.

Artikel 4 - Tarieven en Betaling

4.1 De tarieven voor de diensten van DGO Service worden vermeld in de offerte. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle tarieven exclusief btw.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 DGO Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat DGO Service is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.2 DGO Service is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van DGO Service onafhankelijke omstandigheid.

Artikel 6 - Privacy

6.1 DGO Service respecteert de privacy van de klant en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.2 Persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten en zullen niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de klant.

Artikel 7 - Contactgegevens

DGO Service is gevestigd aan de Symfoniestraat 119, 2553 TG Den Haag. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail: info@lastvanongedierte.com of telefonisch op 06 434 412 32.

Artikel 8 - Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen DGO Service en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen DGO Service en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.