Algemene Voorwaarden - DRG Service

Laatste update: 13 november 2023

Artikel 1 - Definities

1.1 DRG Service: Onder DRG Service wordt verstaan het bedrijf gevestigd aan de Symfoniestraat 119, 2553 TG Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27288689.

1.2 Klant: Onder klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van DRG Service.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen van DRG Service.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen DRG Service en de klant.

Artikel 3 - Dienstverlening

3.1 DRG Service verbindt zich ertoe om de overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren.

3.2 De klant verplicht zich om alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan DRG Service om een correcte uitvoering van de diensten mogelijk te maken.

Artikel 4 - Tarieven en Betaling

4.1 De tarieven voor de diensten van DRG Service worden vermeld in de offerte. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle tarieven exclusief btw.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 DRG Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat DRG Service is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.2 DRG Service is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van DRG Service onafhankelijke omstandigheid.

Artikel 6 - Privacy

6.1 DRG Service respecteert de privacy van de klant en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.2 Persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten en zullen niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de klant.

Artikel 7 - Contactgegevens

DRG Service is gevestigd aan de Symfoniestraat 119, 2553 TG Den Haag. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail: info@lastvanongedierte.com of telefonisch op 06 434 412 32.

Artikel 8 - Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen DRG Service en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen DRG Service en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.